ELiDOC

Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Μελέτες

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Γενικά Αρχεία του Κράτους

Το Μάϊο του 2007 η εταιρεία ανέλαβε σύμβαση 15 μηνών, Τεχνικού Συμβούλου για το έργο των Γενικών Αρχείων του Κράτους "Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών πολιτιστικών συλλογών των Γενικών Αρχείων του Κράτους". Στα πλαίσια αυτά είχε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλα τα στάδια υλοποίησης των υποέργων του έργου, όπως στη σύνταξη των τευχών προκηρύξεων των υποέργων, τη διενέργεια διαγωνισμών, την υποστήριξη στην αξιολόγηση των προσφορών και στη διαμόρφωση των συμβάσεων με τους αναδόχους.
 • Παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, εστιασμένης στα αντικείμενα που αφορά το έργο και παρακολούθηση της υλοποίησης όλων των φάσεων των υποέργων του.
 • Συντονισμού των δράσεων των εμπλεκομένων φορέων αρμοδιότητας της Αναθετούσας Αρχής και των αναδόχων των επί μέρους έργων με στόχο την ομαλή υλοποίηση των ενεργειών που απορρέουν από τις συμβάσεις και την τήρηση των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων.
 • Παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και συμβουλών στη διοίκηση του έργου με στόχο την άρτια και εντός των χρονικών ορίων και των ορίων προϋπολογισμού υλοποίηση του.

Για την εκπόνηση του έργου ακολουθήθηκε η μεθοδολογία PRINCE2.


Eurobank

Μελέτη Διαχείρισης και Αποθήκευσης των Παραστατικών της Τράπεζας - Η μελέτη περιλαμβάνει αποτύπωση της παρούσας κατάστασης των Αποθηκών Αρχειακού υλικού της Τράπεζας καθώς και την καταγραφή των ροών, των όγκων του εισερχόμενου υλικού και της συχνότητας με την οποία εισάγεται. Επιπλέον επιχειρεί τη συστηματική καταγραφή των διαφόρων κατηγοριών εγγράφων και προτείνει τρόπους απόσυρσης/καταστροφής, διατήρησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (retension cycle) ή διατήρησης επ'αόριστον σε ιστορικό αρχείο.


Ελεγκτικό Συνέδριο

Μελέτη Εφαρμογής Τηλεματικής για το Έργο "Εθνικό Δίκτυο Ελεγκτικού Συνεδρίου". Η μελέτη περιέλαβε τρεις φάσεις:

 • Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης τόσο στην Κεντρική όσο και στις περιφερειακές Υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Σχεδίαση του νέου συστήματος (εφαρμογές, δίκτυο).
 • Τεχνικές Προδιαγραφές για τη διακήρυξη προμήθειας.

Για την εκπόνηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε δομημένη μεθοδολογία κατά Yourdon & Constantine.


Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων

Μελέτη Αυτοματοποίησης του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων - Το έργο περιέλαβε την απογραφή της παρούσας κατάστασης, τη σχεδίαση νέου αυτοματοποιημένου συστήματος και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη  διακήρυξη προμήθειας του Ταμείου.


Εθνική Βιβλιοθήκη

 • Μελέτη Σκοπιμότητας Αυτοματοποίησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, 1989. Η μελέτη περιέλαβε λεπτομερή αποτύπωση των διαδικασιών και απαιτήσεων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, εντοπισμό προβλημάτων και σειρά προτάσεων οργανωτικού και βιβλιοθηκονομικού χαρακτήρα, καθώς και λεπτομερή περιγραφή των λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος για την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων της ΕΒΕ (Integrated Library Automation System).

Επίσης περιέλαβε εναλλακτικές προτάσεις σ'ότι αφορά τη μεθοδολογία εισαγωγής αυτοματοποίησης και τα απαιτούμενα μέσα για την πραγματοποίηση των απαιτήσεων κάθε φάσης.

Μετά την επιλογή από πλευράς ΕΒΕ, του τρόπου και του ρυθμού εισαγωγής αυτοματοποίησης, η μελέτη διαμόρφωσε για την επιλεγείσα λύση, λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού, του λογισμικού (system software) και του ειδικού πακέτου αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών (Library Automation System), προκειμένου να γίνει η σχετική διακήρυξη προμήθειας.

 • Μελέτη και εφαρμογή του CDS-ISIS στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στα πλαίσια μιας ευρύτερης τυποποίησης του υλικού της εν όψει της απόκτησης ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποίησης (1990-1991).

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (DG XIII) στα πλαίσια του Προγράμματος LIBACT1.

Το πρόγραμμα αυτό περιέλαβε τα εξής στάδια:

 • Επιλογή και λεπτομερή διαμόρφωση format εσωτερικής λειτουργίας (production format) και ανταλλαγών (exchange format).
 • Μελέτη του ελληνικού πολυτονικού αλφαβήτου σε συνδυασμό με το λατινικό και διαμόρφωση ενιαίου Greek/Latin character set, πολυτονικού, με δυνατότητα αντιμετώπισης όλων των βιβλιοθηκονομικών απαιτήσεων, χωρίς προβλήματα.
 • Μετατροπή του ήδη υπάρχοντος σε μηχανογραφική μορφή βιβλιογραφικού αρχείου στο επιλεγέν format Unimarc.
 • Διαμόρφωση του προγράμματος Micro-ISIS ώστε να υποστηρίζει το format Unimarc και να διαχειρίζεται την κατάλληλη βιβλιογραφική Βάση. Ελληνικοποίηση του Micro-ISIS.

Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Συμμετοχή σε ένα consortium Ευρωπαϊκών Οργανισμών το οποίο έχει αναλάβει την ανάπυξη ενός "Software Applied to Multimodal Images and Education - SAMMIE" στα πλαίσια του προγράμματος χρηματοδοτούμενου από το Κοινοτικό Πρόγραμμα AIM που απευθύνετο στο χώρο της Ιατρικής έρευνας.